Aktuality

VÝZVA PRE ALUMNI OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Milá a milý ALUMNI!

Je tu jubilejný XX. ročník celoštátnej aktivity OĽP. Ak si bol/bola na niektorom z ročníkov OĽP (najmä tých prvých, najstarších, alebo aj akýchkoľvek) a myslíš si, že Tvoja účasť zanechala v Tebe pozitívne dojmy, alebo Ťa inšpirovala v Tvojej životnej dráhe, ďalšom štúdiu, práci, občianskej orientácii a aktivite, ľudských kvalitách a pod., napíš o tom príspevok/odkaz pre celoštátne kolo XX. ročníka OĽP (a kolá budúce) a pre Kroniku XX. ročníka (kde by sme príspevok s Tvojim súhlasom zverejnili; a radi by sme všetky príspevky vystavili aj na tomto webovom sídle – samozrejme, môžeš sa v správe so svojim príspevkom k tomu vyjadriť).

Príspevky prosím posielaj na adresu predsedníčky CK OĽP: dagmar.horna@gmail.com vo formáte TNR 12, riadkovanie 1,5.

Prosím sprostredkuj túto výzvu všade, kde je to možné.

Ďakujeme!

TÉZY na ústnu časť krajských kôl XX. ročníka OĽP, ktoré sa konajú 8.2.2018

CK OĽP na základe skúseností rozhodla, že TÉZY pre ústnu časť krajských kôl XX. r. OĽP budú k dispozícii len v slovenčine.

Tézy pre KK OĽP 2018

Odborný garant Olympiády ľudských práv prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. bol 7.12.2017 ocenený verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou za svoje postoje vo vzťahu k Charte 77 a obrane ľudských práv.
S podporou SK pre UNESCO v SR sme sa 2.12.2017 zúčastnili finále 6. r. Olympiády lidských práv Českej republiky v Prahe. V porote zasadli Peter Guráň, Viliam Figusch, Dagmar Horná.

Viac na: http://www.olpcr.cz/ FB

S podporou SK pre UNESCO v SR a v spolupráci s partnermi sa 24. – 25. 11. 2017 konala Zimná škola európanstva, demokracie, ľudských práv.
Program pozri tu:

Program Zimnej školy 2017

Organizačný poriadok Olympiády ľudských práv, účinný od 1.1.2018.

Smernica č. 23/2017 MŠVVaŠ SR o súťažiach pozri https://www.minedu.sk/smernica-c-232017-o-sutaziach_srs/

Organizačný poriadok OĽP

Propozície XX. jubilejného ročníka OĽP s platnými termínmi.


Propozície XX. OĽP

Prihláška KK XX. OĽP

Príloha č. 1

Príloha č. 2

10. – 20. október 2017
Vzdelávacie podujatia pre stredoškolské učiteľky a učiteľov, multiplikátorky a multiplikátorov demokratického občianstva a ľudských práv


Pozvánka s programom

Kronika Olympiády ľudských práv XIX. (2017) na stiahnutie!


Kronika OĽP XIX. (2017)

Nová príležitosť pre stredné školy v Slovenskej republike – vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Sledujte http://www.ainova.sk/sk/epas_1

TÉZY na ústnu časť krajských kôl XIX. ročníka OĽP, ktoré sa konajú 8.2.2017

Zverejňujeme slovenskú verziu TÉZ na ústnu časť krajských kôl XIX. ročníka OĽP. Maďarskú verziu téz vystavíme čoskoro, hneď po preklade. TEST (na písomnú časť súťaže, v slovenskej aj maďarskej verzii) zašle Iuventa okresným úradom a predsedníčkam/predsedom krajských komisií v obvyklom čase.

Sledujte pravidelne toto webové sídlo i webové sídlo Iuventy.


Tézy v slovenskom jazyku

Tézy v maďarskom jazyku

Finalistka Natália Heribanová a finalista Ivar Smaho
z XVIII. ročníka OĽP sa zúčastnili relácie RTVS O 5 minút 12 v nedeľu 8.5.2016 v Múzeu holokaustu v Seredi

Pozri: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10013/94340
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=mhol_mzk_snm

CELOŠTÁTNE KOLO OĽP XVIII. 2016


Výsledky veľkého finále CK OĽP XVIII.


Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku organizoval medzinárodnú konferenciu

Neformálna platforma „Učitelia a učiteľky pre Európu“

Počas slávnostného otvorenia celoštátneho kola XVII. ročníka OĽP, 25. marca 2015 sa prítomným prihovorili: Romana Kanovská, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR a Martin Nesirky, riaditeľ Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň.

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

 G. B. Shaw

Úvod

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je preto útokom proti nej, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje, ponižuje. Zaoberať sa ľudskými právami znamená preto zaoberať sa aj všetkými formami porušujúcej ich diskriminácie. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie Spojených národov, musí participovať aj na plnení úloh, na ktoré sa tieto inštitúcie v danom kontexte dnes zameriavajú.

 prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

 

Video-pozdrav Prezidenta SR Andreja Kisku pri slávnostnom otvorení celoštátneho kola XVIII. ročníka OĽP.

Publikácie pre Vás:

Po októbrových vzdelávacích podujatiach sme distribuovali materiál
VZDELÁVACIE ZDROJE K TÉMAM DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA, ĽUDSKÝCH PRÁV, PREVENCIE NÁSILNÉHO RADIKALIZMU A EXTRÉMIZMU.


Vzdelávacie zdroje OĽP 2017

Právo na vzdelanie
na webe Štátneho pedagogického ústavu


Slovník ľudských práv


Vybrané texty k ľudským právam